Kanselruil met CGK Nijkerk

Tijdens de bespreking tussen de moderamina van de plaatselijke Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) en de Algemene Kerkenraad heeft het moderamen van de CGK in overweging gegeven om het aantal kanselruildiensten uit te breiden.

 

Ds. Mensink sprak vorig jaar de synode van de CGK toe: “Als we spreken over kerkmuren, suggereren we daarmee dat we elkaar niet kennen of willen kennen; dat er scheiding bestaat tussen broeders van hetzelfde huis (en in zekere zin is dat ook zo). Vandaag ervaren we dat die muur een binnenmuur is, geen buitenmuur. Een binnenmuur maakt wel scheiding, maar de bewoners leven op hetzelfde fundament. Daarom zitten in een binnenmuur altijd deuren. Om de broederschap in hetzelfde huis te onderhouden.”

 

Dat is iets wat wij ook de afgelopen jaren met de plaatselijke CGK hebben mogen ervaren. Met dankbaarheid kijken we terug op onze ontmoetingen met het moderamen van de CGK. In een sfeer van liefde, vertrouwen en vooral hartelijke verbondenheid aan de gereformeerde belijdenis hebben wij met elkaar kunnen spreken. Op diezelfde wijze heeft ook de kanselruil in de middagdiensten van bid- en dankdag kunnen plaatsvinden. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en de deputaten voor de eenheid van gereformeerde belijders in Nederland van de Christelijke Gereformeerde Kerken zoeken in hun contact naar wegen om tot nauwere samenwerking en samenspraak van gemeenten te komen. Dit willen we plaatselijk ook vorm geven.

 

Dit is voor het moderamen aanleiding om de algemene kerkenraad met een positief advies het voorstel voor te leggen om het aantal kanselruil-diensten met twee ‘gewone’ diensten uit te breiden. De herkenbaarheid in elkaars liturgie heeft hierin mede een rol gespeeld. Voordat hierover een besluit is genomen, is eerst advies ingewonnen bij de wijkkerkenraden. Zij hebben hierin positief geadviseerd, zodat de algemene kerkenraad in de laatstgehouden vergadering heeft besloten dat naast de middagdiensten op bid- en dankdagen één dienst per jaar in de Grote Kerk en één dienst in de Opstandingskerk de mogelijkheid tot kanselruil wordt gegeven. Hierbij zal de plaatselijke predikant van de CGK te Nijkerk voor gaan.

 

Voor 2018 zijn de volgende data afgesproken:
  • Zondag 22 april ‘s morgens Grote Kerk, ruiling met ds. M. Messemaker
  • Zondag 7 oktober ‘s morgens Opstandingskerk, ruiling met ds. M.K. de Wilde
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world