Focusteam wordt Missionaire Commissie

Op 12 maart jl. hebben de drie moderamina en het moderamen van de algemene kerkenraad samen met het Focusteam het Focustraject geëvalueerd. We hebben onze dankbaarheid uitgesproken over wat het traject heeft opgeleverd. Aan de basis staat het appèl van de apostel Petrus: ‘maar heilig God de Heere in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is.’ (1 Petrus 3:15). Op de huiskringen is het materiaal gelezen en besproken; ook op vrouwenkringen en bij het jeugdwerk vonden deze gesprekken plaats. Een reeks diensten zijn aan Focusthema’s gewijd, en niet te vergeten thema-avonden.

Het doorgeven van het Evangelie van Jezus Christus is niet alleen de roeping van ambtsdragers en van de leden van een Evangelisatiecommissie. Elke christen, die het hart op de goede plaats heeft voor God en voor zijn naaste, wordt ingeschakeld door de Heere van de kerk op zijn of haar eigen plaats. Deze roeping is breder dan ooit in de gemeente neergelegd, en wij hopen en bidden dat de bewustwording hiervan niet stopt aan het einde van het Focustraject.

Missionaire Commissie

Het moderamen van de AK is dankbaar voor de inzet van de leden van het Focusteam in de afgelopen periode; aan hen is gevraagd om verder te gaan als Missionaire Commissie. Zij hebben daar allen mee ingestemd. De eerste taak van deze commissie is het inventariseren wat er aan missionair werk gedaan wordt vanuit onze hervormde gemeente. Vanuit de ervaringen rond Focus wordt daar opnieuw naar gekeken en kunnen er ook nieuwe initiatieven ontstaan.

Het is goed om de namen van de commissieleden, het voormalige Focusteam, te noemen: Roel van Middendorp (voorzitter), Aalt Morren (secretaris), Han van Voorthuijsen – onze drie evangelisatie-ouderlingen -, Gerda Blokhuis, Jan-Willem Doppenberg, Willeke van Moorselaar, Ita van Oostende en Inge Trommel. Wij wensen hen van harte Gods zegen bij deze taken.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world