Kerkdiensten

Installeer de global lay-out opnieuw
zondag 31 mei 2015

Grote Kerk

  • 09.30 ds. M.K. de Wilde, voorereiding Heilig Avondmaal
  • 18.30 ds. J.P.J. Voets

 

 Opstandingskerk

  • 09.30 ds. L. Schaap, voorbereiding Heilig Avondmaal
  • 16.30 ds. J.P.J. Voets

 

zondag 7 juni 2015

Grote Kerk

  • 09.30 ds. M.K. de Wilde, bediening Heilig Avondmaal
  • 18.30 ds. M.K. de Wilde, bediening en dankzegging Heilig Avondmaal

 

 Opstandingskerk

  • 09.30 ds. H. Russcher, bediening Heilig Avondmaal
  • 16.30 ds. H. Russcher, dankzegging Heilig Avondmaal

 

Kerkelijk Bureau geopend

woensdag 3 juni 2015
13.30 uur - 17.00 uur

donderdag 4 juni 2015
09.00 uur - 12.30 uur

maandag 8 juni 2015
18.30 uur - 20.00 uur

woensdag 10 juni 2015
13.30 uur - 17.00 uur

Kerkelijk bureau

Gasthuisstraat 10

3861 BS  Nijkerk

tel. 033-2451955

 

Favorieten

De Bijbel op internet 

Waarom? Daarom!

Waarom krijgt de dominee een hand ?

En… als hij er af komt?
 
De Rooms-Katholieke Kerk heeft vanouds een hiërarchische structuur. Dat wil zeggen: de paus is het hoofd. De gedachte daarachter is, dat hij de opvolger van Christus  is, omdat de kerk gefundeerd zou zijn op Petrus, de apostel. Wij als gereformeerde christenen verwerpen die gedachte, omdat Christus het Hoofd en de dragende grond is van de kerk.
 
Als een rooms-katholieke priester spreekt en de sacramenten bedient, doet hij dat vanwege de (vermeende) volmacht van Christus. Zijn gezag is hem van bovenaf gegeven en opgelegd.
 
In de Reformatie zocht met name Calvijn naar een vorm van kerkregering die recht deed aan de Bijbelse grondlijnen. Hij ijverde daarom voor de zogenaamde presbyteriale kerkstructuur, waarbij het gemeenteleden door middel van verkiezingen  de ambtelijke kerkregering kozen. Niet de paus, niet de ambten, niet de synode, maar de gemeente, het grondvlak van de kerk, vormt de kerk. De plaatselijke gemeente is het belangrijkste. Daarin heeft Gods Woord bovendien het laatste woord.
 
Zo is de kerkenraad dus verantwoordelijk voor de gang van zaken. De kerkenraad belegt de erediensten. De dominee, die ouderling is met een bijzondere opdracht,  krijgt door middel van een handdruk onder aan de preekstoel voor de duur van de eredienst de verantwoordelijkheid over de gemeente. De ouderling van dienst draagt die verantwoordelijkheid namens de kerkenraad aan hem over. Na afloop van de eredienst geeft de predikant deze verantwoordelijkheid onder aan dezelfde preekstoel weer terug aan de kerkenraad. Opnieuw door een handdruk aan de ouderling van dienst.
 
Geeft die handdruk ook aan dat de ouderling het met de inhoud van de preek en de verdere gang van zaken tijdens de kerkdienst eens was? Nee!
Achter die handdruk zit echter nog meer. Zodra de handdruk is gegeven aan de predikant neemt de ere dienst een aanvang. Deze eredienst is niet zomaar een bijeenkomst, maar de plaats waar God Zijn heilig werk doet via de prediking, waarin ook de dienst der gebeden en  de dienst der offeranden plaatsvindt. Waar we als gemeente ook met elkaar zingen, waar we voor Gods aangezicht vreugden en verdriet delen. Gedeelde smart wordt zo halve smart en gedeelde vreugde dubbele vreugde.
 
Dit samenzijn van de gemeente in de eredienst is dus een samenzijn voor het heilig aangezicht des Heeren. Aan die eredienst kan dan ook niet lichtvaardig iets toegevoegd worden. Daarom zingen we het Wilhelmus na de dienst. Maar in de dienst bidden we – naar het Woord van God - voor het koningshuis.
 
In Nijkerk hebben  de drie wijkgemeenten zich gebundeld en is de ouderling van dienst de afgevaardigde van alle drie de wijken.  In  andere gemeenten zijn de wijken meer zelfstandig en gaat de wijkkerkenraad mee met de eigen wijkdominee.  In Nijkerk proberen we meer een gezamenlijke eenheid te vormen en zijn er in elke dienst steeds ambtsdragers uit de verschillende wijken, zodat we steeds als drie wijkkerkenraden elkaar ontmoeten onder de bediening van het Woord.
 
 

Activiteiten binnenkort

dinsdag 2 juni 2015, 20:00
Doopzitting

woensdag 3 juni 2015, 19:30
Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal

donderdag 4 juni 2015, 13:00
Trouwdienst (verhuur)

donderdag 4 juni 2015, 19:45
Vergadering wijkkerkenraad 2

maandag 8 juni 2015, 19:45
Vergadering College van Kerkrentmeestes

dinsdag 9 juni 2015, 20:00
Orgelconcert Reitze Smits

vrijdag 12 juni 2015, 14:30
Trouwdienst (verhuur)

donderdag 18 juni 2015, 19:45
Vergadering wijkkerkenraad 1

donderdag 18 juni 2015, 19:45
Vergadering wijkkerkenraad 3

dinsdag 23 juni 2015, 20:00
Orgelconcert Toon Hagen

De Bijbel

Een christen kan niet zonder de Bijbel. Desondanks schiet stille tijd met de Bijbel er vaak bij in of blijf je hangen in de bekendere gedeeltes. Misschien is dan een Bijbelleesrooster een idee. Zo leest u in twee jaar de hele Bijbel door.