Onze gemeente kent naast ouderlingen ook ouderling-kerkrentmeesters. Het Woord van God legt immers niet alleen beslag op geestelijke, maar ook op materiële zaken. De ouderling-kerkrentmeesters vormen samen met de lidmaat-kerkrentmeesters het college van kerkrentmeesters.

Het college van kerkrentmeesters werkt in overleg met en in verantwoording aan de algemene kerkenraad en is derhalve uitvoerend in de taken die haar zijn opgelegd. Door het college van kerkrentmeesters worden geen besluiten genomen over nieuw beleid. Wel kan zij hiertoe voorstellen doen of nieuw beleid voorbereiden.

De taak van het college van kerkrentmeesters is zorg te dragen voor de stoffelijke belangen van onze hervormde gemeente. Het betreft hier de drie geografische wijkgemeenten (wijk 1, 2 en 3).

De stoffelijke belangen vallen in drie hoofdgroepen uiteen:
  • De zorg voor voldoende middelen ten behoeve van de voortgang van de bediening van het Woord en de sacramenten, het pastoraat, het verenigingsleven en missionaire activiteiten.
  • De zorg voor de ledenadministratie en de financiële administratie.
  • De zorg voor de kerkelijke bezittingen.

Aan deze belangen zitten zowel financiële als organisatorische aspecten.

Voor wat betreft het financiële gedeelte betreft worden de financiele middelen bijeengebracht door o.a.:.

  • de jaarlijkse actie vrijwillige bijdrage, ook wel Actie Kerkbalans genoemd;
  • collecten, giften en legaten;
  • verpachting van landbouwgronden;
  • exploitatie van ‘De Schakel’;
  • etc.

Voor wat betreft het organisatorische gedeelte heeft het college van kerkrentmeesters de taken onderling verdeeld en laat zij zich adviseren en bijstaan door deskundigen.