Het ambt van diaken is ingesteld door de apostelen, zoals u kunt lezen in Handelingen 6. De diakenen werden verkozen om de apostelen bij te staan zodat ze konden volharden in het gebed en de bediening van het Woord.

Het college van diakenen neemt de zorg op zich voor zieken en gehandicapten, voor de ouderen in de gemeente en voor gemeenteleden die financieel niet (meer) kunnen rondkomen.

Het college van diakenen bestaat uit negen personen. In dit college is een aantal taken verdeeld. Zo is bijvoorbeeld een diaken speciaal belast met de zorg voor de gehandicapten uit de gemeente. De seniorencommissie regelt de seniorenmiddagen en één keer per jaar de seniorenreis.

De inkomsten van de diaconie bestaan uit collecten en giften. Sommige van deze collecten zijn bestemd voor een van tevoren aangegeven doel. De desbetreffende doelen worden hier tijdig van op de hoogte gesteld. Van de opbrengst van de overige collecten wordt bijstand verleend in de gemeente, maar ook daarbuiten. Denk aan noodlijdende kerkelijke gemeenten in Nederland maar ook aan vervolgde christenen in China. Denk aan daklozen in Nederland, maar ook aan zwerfkinderen in Zuid-Amerika.