last-supper-490921 640Vier maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal bediend en gevierd tijdens de ochtenddienst in beide kerken. Tijdens de avonddienst in de Grote Kerk vindt een voortzetting van de bediening en viering plaats. Op de voorafgaande zondag wordt in beide kerken tijdens de morgendienst de voorbereiding gehouden als begin van een week van voorbereiding en overdenking.

Voor wie is het Heilig Avondmaal ingesteld?
Voor hen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus’ wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is; die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de schijnheiligen en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel.(Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 81).

In onze gemeente kan een wijkkerkenraad voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal Censura Morum houden wanneer daar aanleiding voor is. Censura Morum betekent letterlijk: toezicht op de levenswandel. Het is een middel dat kan worden gebruikt om uit het midden van de gemeente weg te nemen datgene wat een beletsel kan zijn voor een goede avondmaalsviering.

Op de woensdagavond voorafgaand aan de Avondmaalszondag, is er om 19.30 uur een bezinningssamenkomst in de Opstandingskerk.

Wenst iemand uit een andere gemeente als gast aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, dan verwacht de kerkenraad bij de eerste keer hiervoor een verzoek te ontvangen. Men kan dit schriftelijk of telefonisch doen via de predikant of de scriba van de wijkkerkenraad. Men houdt het Heilig Avondmaal hoog, in liefde, in eensgezindheid en in goede stijl.

In de Agenda worden de data gepubliceerd waarop het Heilig Avondmaal in dat seizoen zal worden bediend en gevierd.

In 2016 worden de avondmaalsvieringen gehouden op D.V.:
- Zondag 29 mei 2016 
- Zondag 4 september 2016
- Zondag 13 november 2016