De hervormde gemeente te Nijkerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en gaat uit van de gereformeerde grondslag. Dit houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaatst wordt toegekend aan een schriftuurlijke, appellerende en bevindelijke prediking in de erediensten. Daarbij geldt de Bijbel als onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

De gemeente belijdt het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof zoals beschreven in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De hervormde gemeente Nijkerk wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij weet zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, ook wel de drie Formulieren van Enigheid genoemd. Hiermee worden bedoeld de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

In de sacramenten die Christus heeft ingesteld, te weten de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de heilige doop, belijdt en ervaart de gemeente de verbondstrouw van God en de gemeenschap met Christus en elkaar .